Retningslinjer for kontraktpartnere

De følgende etiske retningslinjene skal bidra til å sikre verdige arbeidsforhold i hele verden. Kontraktpartnere av sprd.net AG, kjent som Spreadshirt, er forpliktet til å undertegne og følge disse etiske retningslinjene eller å fremvise et eget, likeverdig dokument.

1. Gyldighetsområde

Disse etiske retningslinjene gjelder for sprd.net AGs kontraktpartnere og deres datterselskaper.

2. Overholdelse av lover

Partnerne må overholde gjeldende nasjonale og internasjonale rettsforskrifter, spesielt arbeidslover og sosiale lover. I tillegg må det tas hensyn til disse etiske retningslinjene, som fastsetter grunnleggende arbeidsstandarder og sosiale standarder basert på ILOs konvensjoner, De forente nasjoners menneskerettighetserklæring, FNs konvensjoner om barns rettigheter og for avskaffelse av alle former for kvinnediskriminering samt OECDs retningslinjer for internasjonale selskaper.

sprd.nets etiske retningslinjer beskriver kun minstestandardene som må overholdes for vern av de ansatte. Hvis nasjonale og internasjonale lover og/eller industristandarder omhandler de samme forholdene som disse etiske retningslinjene, er det den strengeste standarden som gjelder.

3. Informasjon og kommunikasjon

Kontraktpartnere må ha sprd.nets etiske retningslinjer fritt tilgjengelig for informasjon til alle ansatte på deres eget språk og i relevante arbeidsområder.

Kontraktpartnere som bruker utenforstående (fabrikanter, underleverandører osv.) til å oppfylle kontrakten, er forpliktet til å gjøre sprd.nets etiske retningslinjer til en del av dette forretningsforholdet.

Kontraktpartneren har en konkret kontaktperson for spørsmål angående omsetningen og overholdelsen av disse etiske retningslinjene.

4. Inspeksjon og kontroll

Forretningspartnerne erklærer sitt samtykke i at overholdelsen av minstekravene og standardene som er forankret i disse etiske retningslinjene kan kontrolleres uten foregående varsel, enten det er av Spreadshirts egne medarbeidere eller av uavhengige organisasjoner.

5. Standarder

a) Arbeidstid

En arbeidsuke omfatter maksimalt 48 timer og maksimalt 12 overtidstimer. Alle ansatte har krav på minst en arbeidsfri dag per uke. Overtidstimer betales i samsvar med lovmessige bestemmelser eller gjeldende bransjepraksis i regionen, avhengig av hvilket nivå som ligger høyest.

ILOs konvensjoner 1 og 14 gjelder.

b) Ikke barnearbeid

De ansatte må være minst 15 år gamle og må ikke omfattes av allmenn skoleplikt. Barnearbeid og utføring av tjenester ved hjelp av barn er forbudt. For definisjonen av barnearbeid gjelder De forente nasjoners regler eller de gjeldende nasjonale reglene, avhengig av hva som er strengest.

ILOs konvensjoner 79, 138, 142 og 182 samt ILOs anbefaling 146 er gjeldende.

c) Tvangsarbeid

Alt arbeid må være basert på frivillighet og være i form av arbeid som samsvarer med nasjonale lover og praksis. Spreadshirt tolererer ingen form for tvangsarbeid, slaveri eller slavearbeid.

Ansattes legitimasjonspapirer må ikke inndras. De ansatte kan ikke nektes å forlate arbeidsstedet.

ILOs konvensjoner 29 og 105 er gjeldende.

d) Ikke fangearbeid

Fangearbeid er ikke tillatt.

e) Likebehandling

Alle ansatte må behandles rettferdig og i samsvar med likestillingsprinsippet. Ingen ansatte må favoriseres, f.eks. på grunn av etnisk opprinnelse, opprinnelse, utseende, religiøs tro, alder, sosiale forhold, politiske holdninger, kjønnsidentitet eller kjønnstilskudd, seksuell legning eller profesjonell stilling i selskapet.

ILO -konvensjonene 100, 111, 143, 158 og 159 gjelder.

f) Verdighet på arbeidsplassen

Menneskeverdet er ukrenkelig og må derfor alltid respekteres på arbeidsplassen. Tvangsarbeid, sjikanering, fysiske eller psykiske overgrep samt nedverdigende metoder for disiplinering eller avstraffelse er forbudt.

g) Arbeidskontrakt

De ansatte må få en skriftlig kontrakt som dokumentasjon for arbeidsforholdet. Denne kontrakten må minst inneholde følgende informasjon: Navn på den ansatte, fødselsdato, fødselssted, hjemmeadresse, type arbeid, ansettelsesdato, avtalte arbeidstimer, lønn og andre goder, prøvetid (hvis dette er aktuelt), ferierettigheter, regler for avslutning av arbeidsforholdet (fra den ansattes side; fra arbeidsgiverens side), dato og underskrift eller fingeravtrykk fra både den ansatte og arbeidsgiveren.

Ved analfabetisme må kontrakten i tillegg forklares muntlig. Dette må dokumenteres skriftlig.

h) Lønn

Lønnen må tilfredsstille den ansattes grunnleggende behov og må aldri underskride den lovbestemte minstelønnen i det aktuelle landet. De ansatte må få alle ytelser som er fastsatt i henhold til nasjonal rett, som f.eks. forsikringsbidrag, avlønning for overtidstimer og betalt ferie. Illegale og uberettigede trekk i lønn eller fratrekk som disiplinærtiltak er ikke tillatt.
Lønnen må utbetales i overenstemmelse med vanlig lokal praksis.

ILOs konvensjoner 26 og 131 er gjeldende.

i) Arbeidssikkerhet

De ansattes sikkerhet på arbeidsplassen må være sikret i alle tilfeller. Det er arbeidsgiverens oppgave å sikre dette fullt og helt. For å oppnå dette må minst alle bestemmelser om arbeidsmiljø som gjelder i det aktuelle landet overholdes.

Det samme gjelder for relevante lovbestemmelser for håndtering av helseskadelige stoffer. Dermed er bruk av farlige kjemiske stoffer som etterlater rester og kan forårsake helseskader forbudt. De samme prinsippene gjelder for arbeidsbetingelsene mht. støynivå, brann, hygiene, ventilasjon osv., og for de ansattes innkvartering dersom dette stilles til disposisjon. Muligheter for førstehjelp og planer for nødfall/evakuering må være tilgjengelig. Dessuten må alle bestemmelser om miljøvern overholdes.

j) Organisasjonsfrihet

De ansatte må ikke begrenses i sin rett til organisasjonsfrihet. Særlig har de rett til å grunnlegge og være medlem av fagforeninger eller andre arbeidsrettslige organisasjoner, og rett til kollektive forhandlinger iht. lokale lover.

ILOs konvensjoner 87, 98, 135 og 154 samt ILOs anbefaling 143 er gjeldende.

sprd.net AG forutsetter at bestemmelsene som er angitt her overholdes av alle kontraktpartnere, medarbeidere, underleverandører og andre relevante utenforstående.
Pliktene som fremgår av disse etiske retningslinjene må ikke omgås ved bruk av kontraktering, uekte utdanningsprogrammer eller liknende tiltak. Uekte utdanningsprogrammer er spesielt beskjeftigelser som ikke har som mål å forbedre den ansattes kunnskap eller ferdigheter.
sprd.net AG forbeholder seg retten til å oppheve arbeidsforholdet som en siste utvei ved overtredelser. Målet for samarbeidet skal imidlertid være å klarere eventuelle problemer i fellesskap og i tilfelle overtredelser arbeide i fellesskap for å forbedre situasjonen.